ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ
Е-ПОШТА
contact@jzuzelezara.mk
ТЕЛЕФОН
++ 389 (0)2 2657 051

Пребарајте на нашата веб страна

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ 

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:
++ 389 (0)2 2657 000 и ++ 389 (0)2 2657 031

 

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
Систематски прегледи се вршат согласно стандардниот минимум, заради заштита и унапредување на здравјето и зачувување на работната способност, на секој вработен кој работи на работно место кое според проценката на ризикот на работното место, не претставува работно место со зголемен ризик.
ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
Периодичните прегледи се вршат заради следење и оценување на здравствената состојба и работната способност на вработените за вршење на работи на работните места на кои поради опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето при работа, постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот минимум.
ПРЕТХОДНИ ПРЕГЛЕДИ
Претходните прегледи се вршат заради утврдување на здравствената состојба и работната способност за извршување на работи на работни места на кои поради опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето при работа, постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот минимум.
НАСОЧЕНИ ПРЕГЛЕДИ
Насочените прегледи се вршат заради следење и оценување на здравствената состојба и работната способност на вработените за вршење на работи на работните места на кои поради опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето при работа постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот минимум.
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА КОИ РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

 

ЈЗУ Поликлиника на секундарно ниво Железара – Скопје, согласно член 20, 21 и 22 од Законот за безбедност и здравје при работа (Сл. весник на РМ бр. 92/07) и Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствени прегледи на вработените, е овластена установа за вршење здравствени прегледи на вработени
(Решение од Министерство за здравство за ОВЛАСТЕНА УСТАНОВА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ НА МЕДИЦИНА НА ТРУД бр. 223584/1)

 


МЕДИЦИНА НА ТРУД


 

Контакт информации

 

BANER WEB

   
ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18
1000 СКОПЈЕ
++ 389 (0)2 2657 051 / информации
++ 389 (0)2 2657 000 / директор
contact@jzuzelezara.mk
Локација

 

СОГЛАСНОСТ ЗА КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Интернет страната www.jzuzelezara.mk може да користи т.н. колачиња (cookies) за да се подобри прелистувањето, да се зачуваат одредени кориснички поставувања и да се поедностави интеракцијата со одредени делови на страната.

Интернет пребарувачот на посетителот на страната може да биде нагоден да ги одбива колачињата, односно да предупредува за нивното појавување, а тие во секој момент можат да се избришат од уредот на посетителот.

Во некои случаи, колачињата се потребни за правилно функционирање на интернет страната.

Изберете дали се согласувате да се користат колачиња (cookies)