ЛИСТА НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ во ЈЗУ Здравствствена станица Железара-Скопје

1. СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИ

2. СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛАТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
    2.1. Кабинет за интерна медицина со ултразвучна дијагностика

    2.2. Кабинет за оториноларингологија
    2.3. Кабинет за офталмологија
    2.4. Кабинет за психијатрија
    2.5. Кабинет за дерматовенерологија
    2.6. Кабинет за дијабетес
    2.6. Кабинет за дијабетес
    2.7. Кабинет за третман на предијализни пациенти - нефролошка амбуланта
    2.8. Кабинет за дензитометрија
    2.9. Кабинет за физикалкна терапија
    2.10. Кабинет за неврологија
    2.11. Кабинет за ЕЕГ

3. СЛУЖБА ЗА РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА
    3.1. Отсек за мамографија со ехосонографска есплорација на дојка
    3.2. Отсек за РТГ на бели дробови и скелет

4. СЛУЖБА ЗА БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
    4.1. Отсек за хематологија и биохемија
    4.2. Отсек за имунологија

5. ДЕПО ЗА ЛЕКОВИ
    5.1. Инсулинска аптека

6. СЛУЖБА за правни, административно-стручни и општи работи

7. СЛУЖБА за финансиско-сметководствени работи