Доктори смециалисти во ЈЗУ Железара

д-р Бојка Танушевска - специјалист офталмолог

д-р Зоран Јанчевски - специјалист психијатар

д-р Весна Здравковска - спец. по интерна медицина

д-р Христинка Шалтановска - спец. по интерна медицина

д-р Елизабета Солева - спец. по интерна медицина

д-р Светлана Цветковска Димитриевска - спец. по интерна медицина

д-р Ратко Кувенџиски - спец. по радиодијагностика

д-р Галина Наќеска - специјалист дерматовенеролог

д-р Габриела Младеновска - спец. по медицина на труд

д-р Дарко Јанкоски - спец. по медицина на труд

д-р Лидија Лазареска - специјалист офталмолог

д-р Александра Хаџиева Пејчиќ - специјалист по физикална медицина и рехабилитација

д-р Лилјана Михова Ицевска - специјалист по неврологија

д-р Билјана Бундевска специјалист оториноларинголог

д-р Митко Дабески - специјалит по радиологија